Resultaten Global Graphics Eerste Kwartaal 2008

De vergelijking van het eerste kwartaal 2008 (Q1 08) met hetzelfde kwartaal vorig jaar (Q1 07) omvat:

  • Omzet van 3,0 miljoen euro voor dit kwartaal (3,4 miljoen euro tegen Q1 07 wisselkoersen) in vergelijking met 5,0 miljoen euro in Q1 07;
  • Bedrijfswinst daalt naar 0,1 miljoen euro in Q1 08, in vergelijking met 1,9 miljoen euro in Q1 07;
  • Aangepaste bedrijfswinst van 0,2 miljoen euro voor dit kwartaal in vergelijking met 1,3 miljoen euro in Q1 07;
  • Aangepaste winst vóór belastingen van 0,4 miljoen euro voor dit kwartaal (of 0,04 euro per aandeel) in vergelijking met 1,3 miljoen euro in Q1 07 (of 0,12 euro per aandeel);
  • Nettowinst van 0,2 miljoen euro voor dit kwartaal (of 0,02 euro per aandeel) in vergelijking met euro 1,4 miljoen in Q1 07 (of 0,13 euro per aandeel); en
  • Aangepaste nettowinst van 0,3 miljoen euro voor dit kwartaal (of 0,03 euro per aandeel) in vergelijking met 1,0 miljoen euro in Q1 07 (of 0,10 euro per aandeel).

Jim Freidah, Chief Executive Officer, lichtte toe: “Zoals in februari 2008 al aangegeven werd de omzet in het eerste kwartaal geconfronteerd met effecten die vergelijkbaar zijn met wat we in het vierde kwartaal van 2007 al ervoeren, meer bepaald: aanhoudende markttrends, de economische vertraging, in het bijzonder in de VS, en de zwakke dollar, die onze belangrijkste verkoopsmunt is. De timing van de omzeterkenning voor drie grote contacten die we in november 2006 hebben getekend, heeft echter de grootste invloed op de opeenvolgende omzetdaling. Van de omzet uit die contracten hebben we 1,4 miljoen euro erkend in Q1 2007 en 0,2 miljoen euro in Q1 2008. De combinatie van al deze factoren maakte dat de omzet in het eerste kwartaal, tegen huidige wisselkoersen, 39,4% lager lag dan in Q1 2007.”

Resultaten voor het eerste kwartaal van 2008
In het eerste kwartaal 2008 bedroeg de omzet 3,0 miljoen euro, tegenover 5,0 miljoen euro in het eerste kwartaal 2007. Dat komt neer op een daling van 39,4%, tegen huidige wisselkoersen, t.o.v. het eerste kwartaal 2007. Ongeveer 81,9 % van de kwartaalomzet werd uitgedrukt in US dollars (tegen een gemiddelde wisselkoers van 1,504 dollar voor 1 euro) en de wisselkoersschommelingen t.o.v. de euro bleven een weerslag hebben op de omzet en de bedrijfsresultaten van de onderneming. Indien de kwartaalomzet omgerekend werd tegen de gemiddelde dollarkoers geldig in hetzelfde kwartaal van 2007 (d.w.z. 1,319 dollar voor 1 euro), dan zou de omzet ca. 3,4 miljoen euro hebben bedragen, of een daling met 31,2% t.o.v. de omzet in Q1 07 (bij constante wisselkoersen).

De totale bedrijfskosten (exclusief verkoopkosten, afschrijving van immateriële activa, uitgaven voor aandelencompensatie en het effect van de kapitalisatie van bepaalde ontwikkelingsuitgaven voor een totaal van 0,3 miljoen euro in Q1 08 en van ontslagvergoedingen ten belope van 0,2 miljoen euro), bedroegen 2,7 miljoen euro in het eerste kwartaal 2008 t.o.v. 3,6 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2007 en 2,8 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2007.

De bedrijfswinst bedroeg dit kwartaal 0,1 miljoen euro (of 4,6% van de kwartaalomzet), in vergelijking met 1,9 miljoen euro in Q1 07 (of 37,5% van de kwartaalomzet).

De aangepaste bedrijfswinst (of EBITA, zoals gedefinieerd in de bijgaande tabel) kwam voor dit kwartaal uit op 0,2 miljoen euro, in vergelijking met 1,3 miljoen euro in Q1 07. De EBITA marge bedroeg dit kwartaal 6,5% in vergelijking met 25,0% van de kwartaalomzet in Q1 07.

De aangepaste winst vóór belastingen (zoals gedefinieerd in de bijgaande tabel) bedroeg dit kwartaal 0,4 miljoen euro in vergelijking met 1,3 miljoen euro in Q1 07. Bijgevolg was de aangepaste winst vóór belastingen per aandeel dit kwartaal 0,04 euro in vergelijking met euro 0,12 in Q1 07.

De netto winst kwam dit kwartaal uit op 0,2 miljoen euro (of 0,02 euro per aandeel), in vergelijking met 1,4 miljoen euro in Q1 07 (of 0,13 euro per aandeel).

De aangepaste netto winst (zoals gedefinieerd in de bijgaande tabel) bedroeg voor dit kwartaal 0,3 miljoen euro in vergelijking met 1,0 miljoen euro voor het eerste kwartaal van 2007. De aangepaste winst per aandeel voor dit kwartaal kwam daardoor uit op 0,03 euro in vergelijking met 0,10 euro in Q1 07.

Vooruitzichten voor 2008
Jim Freidah vervolgde: “We verwachten dat de omzet in 2008 beduidend lager zal liggen dan in 2007. Dat is te wijten aan twee belangrijke factoren. Allereerst is er de negatieve weerslag van de wisselkoersen: indien men de omzet van 2007 zou omrekenen tegen de huidige wisselkoersen (door de effectieve wisselkoersen voor het eerste kwartaal van 2008 te hanteren alsook de voorziene wisselkoers van 1,597 dollar voor 1 euro en van 1,250 euro voor 1 pond voor de rest van 2008), zou men voor 2007al een omzetdaling vaststellen van nagenoeg 2,0 miljoen euro. De tweede factor is dat de omzet een bijkomende daling van 2,7 miljoen euro zou kennen indien men geen rekening houdt met het verschil in omzet die zal erkend worden in 2008 in vergelijking met 2007 als gevolg van XPS-contracten die wij in november 2006 afsloten. Om te anticiperen op deze scherpe waardedaling van de geplande omzet voor 2008, verminderde de onderneming in januari haar personeelsbestand. Die ingreep, in combinatie met andere lopende kostenbesparingsinitiatieven en met het verwachte positieve wisselkoerseffect als gevolg van de omwisseling in euro van de bedrijfskosten (die hoofdzakelijk in pond en dollar worden uitgedrukt), moet de onderneming toelaten om de bedrijfskosten voor 2008 met ca. 2,6 miljoen euro te verlagen t.o.v. de 12,9 miljoen euro voor 2007. Het blijft moeilijk om de omzet te voorspellen zowel omwille van de wisselkoersschommelingen alsook de mate waarin en het tijdstip waarop omzet erkend zou worden indien wij tijdens de resterende maanden van 2008 nieuwe contracten zouden afsluiten. Wij verwachten echter dat de aangepaste winst vóór belastingen voor 2008 zich zal situeren tussen 1,0 miljoen en 2,0 miljoen euro, tegenover 3,0 miljoen euro in 2007.

“Wij investeren in belangrijke mate in de ontwikkeling van onze technologie om het concurrentieel voordeel in de markt, dat we bereikten door ons werk rond XPS, verder te kunnen gebruiken en tevens om de inzetbaarheid van onze nieuwe elektronische document technologie te verruimen. Onze doelstelling is het feit dat de verwachte opname van XPS door de apparatuurproducenten langzamer verloopt dan oorspronkelijk verwacht, en wat op zijn beurt leidt tot langere contract- en omzetcycli, te verzachten.

“Wij zijn verheugd dat we in Q1 2008 vier contracten konden afsluiten: één met een belangrijke producent van digitale drukpersen om Harlequin RIP®  in licentie te geven, en drie contracten m.b.t. elektronische documenten met bedrijven die software ontwikkelen voor het afdrukken van transacties, een nieuwe webgebaseerde oplossing en een drukoplossing voor kantoorworkflow. We zijn er vast van overtuigd dat de vraag voor onze elektronische document technologie verder zal groeien en zal vertaald worden in nieuwe contracten die een positief effect zullen hebben op de toekomstige omzet. We verwachten echter niet dat deze contracten al vóór 2009 een belangrijke omzetbijdrage zullen leveren.”
 
Algemene vergadering van aandeelhouders
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaats vandaag, vrijdag 25 april 2008 om 9u30 CET in Hotel Bristol Stephanie, Louizalaan 91-93, te Brussel (België). De dagorde en de voorgestelde besluiten zijn terug te vinden onder het luik “Investors” op de website van de onderneming: http://www.globalgraphics.com.

Bekendmaking van de resultaten van het tweede kwartaal 2008
Global Graphics verwacht de financiële resultaten voor het kwartaal en het halfjaar dat eindigt op 30 juni 2008 bekend te maken op woensdag 23 juli 2008 vóór beurstijd.

Editors notes

Over Global Graphics

Global Graphics (http://www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van open document technologie en drukoplossingen. Het levert krachtige en gesofistikeerde softwarecomponenten voor de grafische en commerciële drukindustrie, voor de markt van digitale druk en voor toepassingen rond elektronische documenen. Global Graphics verkoopt zijn RIP, eDopcument, workflow en kleurentoepassingen aan een klantenkring die hoofdzakelijk bestaat uit apparatuurproducenten (OEMs), systeemintegratoren, softwareontwikkelaars en distributeurs. Deze partners omvatten de wereldspelers op het vlak van pre-press, breedformaatkleurenprinters, kleurproefystemen, digitale kopieerapparaten, printers voor de kantoor- en SOHO-markt en een brede waaier van toonaangevende softwaretoepassingen.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei- en expansieplannen van de onderneming, haar financiering en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dar zijn verwachtingen die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan niemand garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Dienovereenkomstig is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen. In ieder geval zijn deze verklaringen van toepassing op de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren teneinde gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling, of nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen, te reflecteren.

Contact

CFO Alain Pronost/Global Graphics

+33 6 62 60 56 51

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *