Resultaten Global Graphics vierde kwartaal en boekjaar 2011

De vergelijkingen van het vierde kwartaal 2011 met hetzelfde kwartaal van vorig jaar omvatten:

 • omzet van 2,7 miljoen euro (2,7 miljoen euro tegen wisselkoersen van Q4 2010) t.o.v. 2,8 miljoen euro in Q4 2010;
 • bedrijfswinst van 0,4 miljoen euro, vergeleken met een bedrijfswinst van 0,3 miljoen euro in Q4 2010;
 • aangepaste bedrijfswinst van 0,4 miljoen euro voor dit kwartaal, t.o.v. een aangepast bedrijfswinst van 0,5 miljoen euro in Q4 2010;
 • aangepaste bedrijfswinst vóór belastingen voor dit kwartaal van 0,4 miljoen euro (of een aangepaste bedrijfswinst vóór belastingen van 0,04 euro per aandeel) t.o.v. een aangepaste bedrijfswinst vóór belastingen van 0,6 miljoen euro in Q4 2010 (of een aangepaste bedrijfswinst vóór belastingen van 0,05 euro per aandeel);
 • nettowinst van 0,4 miljoen euro voor dit kwartaal (of een nettowinst van 0,04 euro per aandeel) t.o.v. een nettowinst van 0,1 miljoen euro in Q4 2010 (of een nettowinst van 0,01 euro per aandeel) en;
 • aangepaste nettowinst van 0,4 miljoen euro voor dit kwartaal (of een aangepaste nettowinst van 0,04 euro per aandeel) t.o.v. een aangepaste nettowinst van 0,2 miljoen euro in Q4 2010 (of een aangepaste nettowinst van 0,02 euro per aandeel).

Gary Fry, Chief Executive Officer, lichtte de resultaten toe: “de resultaten van het vierde kwartaal tonen een gezonde bedrijfs- en nettowinst die een erg druk en opwindend jaar mooi afsluiten.

“Tijdens het kwartaal tekenden we twee belangrijke contracten met grote Japanse producenten van digitale printers. Zij voorzien om nieuwe producten aan te kondigen op de drupa beurs in mei 2012 en ze later dit jaar te leveren. Deze producenten hebben een licentie genomen op onze hoogperformante Harlequin Host Renderer RIP. Die is geoptimaliseerd om digitale drukpersen tegen hoge snelheid aan te sturen en wordt als softwareontwikkelingskit (SDK) geleverd zo dat klanten hun oplossingen op een concurrentiële manier kunnen differentiëren.

“In het segment voor e-documenten verheugt het ons dat de softwareontwikkelingskit voor het gDoc- platform nu door tal van partners gebruikt wordt om er toepassingen voor eindgebruikers mee te ontwikkelen. De toepassingen waren aanvankelijk vooral gericht op de juridische markt, maar mikken nu ook op opportuniteiten op mobiele platforms, als smartphones en tabletcomputers als de iPad.”

Resultaten van het vierde kwartaal van 2011
De omzet van het kwartaal eindigend op 31 december 2011 bedroeg 2,7 miljoen euro t.o.v. 2,8 miljoen euro in Q4 2010, of een jaar tot jaar daling t.o.v. Q4 2010 van 3,9% tegen huidige wisselkoersen en van 6,0% tegen constante wisselkoersen.

De totale bedrijfskosten (exclusief verkoopkosten maar inclusief andere bedrijfskosten en –opbrengsten) bedroegen dit kwartaal 2,2 miljoen euro tegenover 2,4 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van 2010 en t.o.v. 2,3 miljoen euro, 2,0 miljoen euro en 2,0 miljoen euro in respectievelijk Q1 2011, Q2 2011 en Q3 2011.

Voor Q4 2011 rapporteerde Global Graphics verder de volgende resultaten:

 • Bedrijfswinst van 0,4 miljoen euro (of een winst gelijk aan 15,2% van de kwartaalomzet), t.o.v. een bedrijfswinst van 0,3 miljoen euro in Q4 2010 (of een bedrijfswinst gelijk aan 11,0% van die kwartaalomzet).
 • Aangepaste bedrijfswinst (zoals gedefinieerd in de bijgevoegde tabel) van 0,4 miljoen euro (of een aangepaste bedrijfswinst gelijk aan 14,5% van de kwartaalomzet), t.o.v. een aangepaste bedrijfswinst van 0,5 miljoen euro in Q4 2010, gelijk aan 17,6% van die kwartaalomzet.
 • Aangepaste bedrijfswinst vóór belasting (zoals gedefinieerd in de bijgevoegde tabel) van 0,4 miljoen euro t.o.v. een aangepaste bedrijfswinst vóór belasting van 0,6 miljoen euro in Q4 2010. Bijgevolg was het aangepaste resultaat per aandeel vóór belasting een winst van 0,04 euro voor dit kwartaal t.o.v. een aangepaste bedrijfswinst vóór belasting van 0,05 euro per aandeel in Q4 2010.
 • Nettowinst van 0,4 miljoen euro per aandeel (of een nettowinst van 0,04 euro per aandeel) t.o.v. een nettowinst van 0,1 miljoen euro voor Q4 2010 (of een nettowinst van 0,01 euro per aandeel in Q4 2010).
 • Aangepaste nettowinst (zoals gedefinieerd in de bijgevoegde tabel) van 0,4 miljoen euro t.o.v. een aangepaste nettowinst van 0,2 miljoen euro voor Q4 2010. Bijgevolg was het aangepaste nettoresultaat per aandeel voor dit kwartaal een winst van 0,04 euro t.o.v. een winst van 0,02 euro per aandeel in Q4 2010.

Resultaten over het volledige boekjaar 2011
Voor het jaar dat eindigde op 31 december 2011 bedroeg de omzet 9,0 miljoen euro t.o.v. 9,6 miljoen euro voor het jaar eindigend op 31 december 2010, wat neerkomt op een daling van 6,8% tegen de huidige wisselkoersen en van 4,5% tegen constante wisselkoersen.

De totale bedrijfskosten bedroegen 8,5 miljoen euro (na verwerking van overige bedrijfsopbrengsten voor een bedrag van 0,2 miljoen euro), voor het jaar dat eindigde op 31 december 2011 tegenover 11,1 miljoen euro voor het jaar dat eindigde op 31 december 2010, waarbij het laatste bedrag ook bedrijfskosten omvatte (netto, exclusief overige bedrijfsinkomsten) voor een bedrag van 0,7 miljoen euro die voornamelijk verband hielden met kosten voortvloeiend uit de reorganisatie van de onderneming die in april 2010 werd doorgevoerd, of een jaar tot jaar daling met 23,7%.

Voor het jaar dat eindigde op 31 december 2011 rapporteerde Global Graphics verder de volgende resultaten:

 • Nominale bedrijfswinst (of een bedrijfswinst ter waarde van 0,5% van de jaaromzet) t.o.v. een bedrijfsverlies van 1,9 miljoen euro voor het jaar dat eindigde op 31 december 2010 (of een verlies ter waarde van 20,2% van de jaaromzet van 2010).
 • Aangepast bedrijfsverlies (als gedefinieerd in bijgaande tabel) van 0,3 miljoen euro (of een aangepast bedrijfsverlies gelijk aan 3,3% van de jaaromzet van 2011) t.o.v. een aangepast bedrijfsverlies van 1,2 miljoen euro voor het jaar eindigend op 31 december 2010 (of een aangepast bedrijfsverlies ter waarde van 12,4% van de jaaromzet van 2010).
 • Aangepast verlies vóór belasting (als gedefinieerd in bijgaande tabel) van 0,3 miljoen euro (of een aangepast verlies vóór belasting van 0,03 euro per aandeel), t.o.v. aangepast verlies vóór belasting van 1,4 miljoen euro in 2010 (of een aangepast verlies vóór belasting van 0,14 euro per aandeel).
 • Nettowinst van 0,2 miljoen euro (of een nettowinst van 0,02 euro per aandeel) t.o.v. een nettoverlies van 2,6 miljoen euro in 2010 (of een nettoverlies van 0,26 euro per aandeel).
 • Aangepast nettoverlies (als gedefinieerd in bijgaande tabel) van 0,1 miljoen euro t.o.v. een aangepast nettoverlies van 1,9 miljoen euro voor 2010. Bijgevolg was het aangepaste nettoresultaat per aandeel een verlies van 0,01 euro voor 2011 t.o.v. een verlies van 0,19 euro per aandeel in 2010.

Nettokaspositie en cash flows van de activiteiten van de onderneming
Op 31 december 2011 had Global Graphics geen uitstaande schulden en beschikte het over een kaspositie van 2,3 miljoen euro t.o.v. 1,4 miljoen euro op 30 juni 2011 en 1,9 miljoen euro op 1 januari 2011.

In het jaar dat eindigde op 31 december 2011 brachten de operationele activiteiten van de Onderneming voor 1,8 miljoen euro cash flows op. Daarmee kon de onderneming haar investeringen ten belope van 1,4 miljoen euro (waarvan 1,3 miljoen euro stammen van de de kapitalisatie van erkende ontwikkelingskosten) financieren terwijl de activiteiten in 2010 daarentegen nog een bedrag van 0,4 miljoen euro vereisten.

Commentaar op de vooruitzichten voor 2012
Gary Fry vervolgde: “tijdens het voorbije jaar hebben wij vijf strategisch belangrijke contracten getekend. Die contracten tonen een belangrijke verbetering in Global Graphics’ positie en bereiden ons goed voor op het lopende jaar waarin onze klanten hun, met onze technologie gebouwde, producten beginnen te leveren.

“Omdat 2012 een drupa-jaar is en door het interesseniveau dat blijft bestaan voor onze Harlequin Host Renderer voor toepassingen m.b.t. digitale druk op hoge snelheid, verwachten wij tijdens het jaar verder belangrijke contracten af te sluiten. We gaan ook nieuwe marktopportuniteiten onderzoeken voor de Jaws RIP wanneer we in 2012 versie 3.0 van dat product gaan lanceren.

“In het e-documentsegment verwachten wij dat onze partners meerdere toepassingen voro eindgebruikers zullen lanceren. Die partners bouwen nu conceptueel nieuwe toepassingen die document management systemen verbinden met de toenemende mobiliteit van  gebruikers.

“Met de contracten die we in 2011 al getekend hebben en de nieuwe contracten die we voor 2012 verwachten, zien we een echte ommekeer in Global Graphics’ lange termijn vooruitzichten.

Details i.v.m. de telefoonconferentie over de resultaten van Q4 2011 en het volledige jaar 2011
Global Graphics houdt vandaag om 10u00 CET een telefoonconferentie over de resultaten van het kwartaal en het boekjaar eindigend op 31 december 2011. Om daaraan deel te nemen, dient u te bellen naar het nummer +44 20 7162 0025 en aan de operator op te geven “code 911624 – Global Graphics quarterly results". De telefoonconferentie kan de volgende 7 werkdagen herbeluisterd worden op het nummer +44 20 7031 4064, toegangscode 911624.

Verslag van de revisoren over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van 2011
De aangehechte gecondenseerde geconsolideerde jaarrekening en een selectie van de daarbij horende toelichting die werd opgesteld door de raad van bestuur van Global Graphics op 7 februari 2012, werden door de revisoren van de onderneming geverifieerd en zijn daarom definitief.

De revisoren van Global Graphics hebben nog bijkomende revisoropdrachten uit te voeren, met name op de statutaire rekeningen van de onderneming, op de volledige versie van de toelichting aangehecht aan de geconsolideerde jaarrekeningen en op de verslagen m.b.t. het jaar dat eindigde op 31 december 2011, welke door de raad van bestuur van Global Graphics volgens de toepasselijke wettelijke bepaling en regelgeving opgesteld worden.

Zoals in vorige jaren zal het eindverslag van de revisoren over de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen voor 2011 opgenomen worden in het Jaarverslag van Global Graphics voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2011.

Bekendmaking van de resultaten van het eerste kwartaal 2012
Global Graphics verwacht de geconsolideerde financiële resultaten voor het eerste kwartaal van het jaar eindigend op 31 december 2012 bekend te maken op vrijdag 27 april 2012 vóór beurstijd.

Algemene vergadering van aandeelhouders
Global Graphics verwacht de algemene aandeelhoudersvergadering te houden op vrijdag 27 april 2012 te Brussel. Het precieze tijdstip, de agenda, de voorgestelde resoluties en stemprocedures zullen minstens 35 dagen vóór de vergadering bekend gemaakt worden volgens de toepasselijke wettelijke voorzieningen en regelgeving.

Editors notes

Over Global Graphics

Global Graphics (http://www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van software voor e-documenten en druktoepassingen. Het levert krachtige oplossingen voor de grafische en commerciële drukindustrie, voor de markt van digitale druk, voor kenniswerkers en professionele softwaretoepassingen. De klantenkring bestaat uit apparatuurproducenten (OEMs), systeemintegratoren, softwareontwikkelaars en distributeurs. Daartoe behoren de belangrijkste merken van digitale prepress-systemen, breedformaatkleurenprinters, kleurproefystemen, digitale kopieerapparaten en printers voor de kantoor- en SOHO- (Small Office / Home Office) markt en een brede waaier van toonaangevende softwaretoepassingen.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei- en expansieplannen van de onderneming, haar financiering en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dar zijn verwachtingen die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan niemand garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Dienovereenkomstig is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen. In ieder geval zijn deze verklaringen van toepassing op de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren teneinde gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling of nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen te reflecteren.

Contact

Alain Pronost, Chief Financial Officer
Tel: + 33 (0)6 62 60 56 51

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *