Resultaten Global Graphics voor het kwartaal en het jaar eindigend op 31 December 2012

– GLOBAL GRAPHICS SA (NYSE-Euronext: GLOG), de experts in de ontwikkeling van software voor elektronische documenten en druktoepassingen, maakt de geconsolideerde resultaten bekend voor het kwartaal en het jaar eindigend op 31 december 2012.

ANALYSE VAN DE FINANCIELE RESULTATEN VAN DE ONDERNEMING

Kwartaal dat eindigde op 31 december 2012
De vergelijking van het kwartaal dat eindigde op 31 december 2012 met het laatste kwartaal voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2011 omvat:

  • Omzet van 2,5 miljoen euro dit kwartaal (of 2,4 miljoen euro tegen Q4 2011 wisselkoersen) t.o.v. 2,7 miljoen euro in Q4 2011, of een daling met 8,0% tegen huidige wisselkoersen en met 10,4% tegen constante wisselkoersen;
  • Operationeel verlies van 0,2 miljoen euro voor dit kwartaal t.o.v. een operationele winst van 0,4 miljoen euro in Q4 2011;
  • Aangepaste operationele winst (EBITA) van 0,1 miljoen euro voor dit kwartaal t.o.v. een aangepast operationele winst van 0,4 miljoen euro in Q4 2011;
  • Nettoverlies van 0,3 miljoen euro voor dit kwartaal (of een nettoverlies van 0,03 euro per aandeel) t.o.v. een nettowinst van 0,4 miljoen euro in Q4 2011 (of een nettowinst van 0,04 euro per aandeel), en
  • Nominale aangepaste nettowinst voor dit kwartaal (of een aangepaste nettowinst van 0,00 euro per aandeel) t.o.v. een aangepaste nettowinst van 0,4 miljoen euro voor Q4 2011 (of een aangepaste nettowinst van 0,04 euro per aandeel).

De geconsolideerde resultaten voor het kwartaal dat eindigde op 31 december 2012 werden ongunstig beïnvloed door een uitgave van 0,2 miljoen euro als gevolg van de waardevermindering, tijdens het laatste kwartaal, van een ontwikkelingsproject dat in voorgaande periodes aanleiding had gegeven tot activering.

Verder wordt de vergelijking van de kwartaalomzet van Q4 2012 met die van Q4 2011 negatief beïnvloed doordat een belangrijk licentie-bulkorder dat in het jaar 2011 in Q4 2011 werd ontvangen, in 2012 al in Q3 2012 werd binnengehaald, zoals reeds was aangegeven in de persmededeling met de resultaten voor het kwartaal en de periode van 9 maanden die eindigden op 30 september 2012.

Jaar dat eindigde op 31 december 2012
De vergelijking van het jaar dat eindigde op 31 december 2012 met het jaar dat eindigde op 31 december 2011 omvat:

  • Omzet van 9,7 miljoen euro over dit jaar (9,1 miljoen euro tegen wisselkoersen van 2011) t.o.v. 9,0 miljoen euro voor het jaar eindigend op 31 december 2011, of een groei van 8,5%, tegen huidige wisselkoersen, en van 1,5% tegen constante wisselkoersen;
  • Operationeel verlies van 0,3 miljoen euro over het jaar 2012 t.o.v. een nominale operationele winst voor het jaar eindigend op 31 december 2011;
  • Aangepaste operationele winst van 0,1 miljoen euro voor 2012 t.o.v. een aangepast operationeel verlies van 0,3 miljoen euro voor het jaar eindigend op 31 december 2011;
  • Nominaal nettoverlies voor 2012 (of een nettoverlies van 0,00 euro per aandeel) t.o.v. een nettowinst van 0,2 miljoen euro voor het jaar eindigend op 31 december 2011 (of een nettowinst van 0,02 euro per aandeel); en
  • Aangepaste nettowinst van 0,2 miljoen euro voor 2012 (of een aangepaste nettowinst van 0,02 euro per aandeel) t.o.v. een aangepast nettoverlies van 0,1 miljoen euro voor het jaar eindigend op 31 december 2011 (of een aangepast nettoverlies van 0,01 euro per aandeel).

De geconsolideerde resultaten voor de periode die eindigde op 31 december 2012 werden ongunstig beïnvloed door de reeds vermelde waardevermindering van 0,2 miljoen euro, als gevolg van een projectvertraging; door een uitgave van 0,1 miljoen euro mbt het geraamde effect van de afronding van het liquidatieproces van Global Graphics’ Indische vestiging, dat werd geregistreerd in het kwartaal dat eindigde op 30 september 2012 en ten slotte door de vermindering van het bedrag, aangegeven onder ‘Overige inkomsten’, van 0,2 miljoen euro voor het jaar eindigend op 31 december 2011 naar nul in het jaar dat eindigde op 31 december 2012.

Kaspositie en cash flow analyse
Op 31 december 2012 had Global Graphics geen uitstaande schulden en beschikte het over een kaspositie van 2,3 miljoen euro t.o.v. respectievelijk 2,3 miljoen euro op 31 december 2011 en 1,6 miljoen euro op 30 september 2012.

In het jaar dat eindigde op 31 december 2012 genereerden de operationele activiteiten van de Onderneming voor 1,7 miljoen euro cashflow (t.o.v. 1,8 miljoen euro in het jaar dat eindigde op 31 december 2011). Daardoor kon de onderneming haar eigen werking en kapitaalinvesteringen doorheen 2012 financieren.

Gedetailleerde bespreking van de financiële resultaten
Een gedetailleerde bespreking van de financiële resultaten over het kwartaal en het jaar die eindigden op 31 december 2012, met inbegrip van een vergelijking met de vergelijkbare perioden van het vorige boekjaar, is opgenomen in nota 2 van het gecondenseerd management report van de raad van bestuur van Global Graphics voor het kwartaal en het jaar die eindigden op 31 december 2012. Dit management report vindt u als bijlage bij deze persmededeling, samen met de gecondenseerde, geconsolideerde financiële resultaten voor dezelfde perioden.

Verslag van de revisoren over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van 2012
De aangehechte gecondenseerde geconsolideerde jaarrekening en een selectie van de daarbij horende toelichting die werd opgesteld door de raad van bestuur van Global Graphics op 12 februari 2013, werden door de revisoren van de onderneming geverifieerd en zijn daarom definitief.

De revisoren van Global Graphics dienen nog bijkomende auditopdrachten uit te voeren, met name op de statutaire rekeningen van de onderneming, op de volledige versie van de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekeningen alsook op de verslagen m.b.t. het jaar dat eindigde op 31 december 2012 die, volgens de toepasselijke wettelijke bepaling en regelgeving, door de raad van bestuur van Global Graphics dienen opgesteld te worden.

Zoals in de vorige jaren zal het eindverslag van de revisoren over de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen voor 2012 opgenomen worden in het Jaarverslag van Global Graphics over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2012. Global Graphics verwacht het Jaarverslag per eind april 2013 uit te brengen.

TOELICHTING VAN HET MANAGEMENT
In 2012 werden belangrijke releases van onze Harlequin® en Jaws® RIP-technologie uitgebracht. Ook gDoc Platform, waarvoor de patentaanvraag momenteel loopt, werd door onze verkoopspartners opgepikt.

In maart lanceerden wij, nog voor de drupa vakbeurs, versie 3 van onze Harlequin "Digital" RIP, de Harlequin Host Renderer. Tijdens de drupa konden we de resultaten van onafhankelijke snelheidtesten van de RIP aankondigen. Die testen tonen aan dat Harlequin zo krachtig is dat drukpersfabrikanten er direct hun voordeel mee doen doordat onze technologie de kosten voor de digitale ‘front-ends’ die hun persen aansturen, vermindert. Kort na de drupa vakbeurs maakten we dan bekend dat TKS in Japan de Harlequin technologie heeft gekozen om hun nieuwe inkjet dagbladpers aan te sturen.

De lancering van Jaws 3, in september, werd toegejuicht door klanten zoals Wasatch en Onyx die de nieuwe software release nu integreren in hun oplossingen voor gespecialiseerde druktoepassingen op groot formaat, zoals het afdrukken op textiel of sportartikelen.

Doorheen 2012 toonden onze verkoopspartners een groeiende interesse in gDoc Platform en tegen eind 2012 stelden drie partners al nieuwe oplossingen op basis van deze technologie voor, waaronder LexisNexis met Lexis Binder, gericht op de markt voor professionele diensten.

BEKENDMAKING VAN DE RESULTATEN VOOR HET EERSTE KWARTAAL 2013
Global Graphics verwacht de geconsolideerde resultaten voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2013 bekend te maken op 26 april 2013, vóór beurstijd.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Global Graphics verwacht de algemene aandeelhoudersvergadering te houden op 7 juni 2013 te Brussel. De exacte datum en het precieze tijdstip, de agenda, de voorgestelde resoluties en stemprocedures zullen minstens 35 dagen vóór de vergadering bekend gemaakt worden volgens de toepasselijke wettelijke voorzieningen en regelgeving.

Editors notes

OVER GLOBAL GRAPHICS
Global Graphics (www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van software voor e-documenten en druktoepassingen. Zijn krachtige oplossingen vormen de kern van producten van klanten als HP, Fuji Xerox, Agfa, Corel en Quark.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei van de onderneming, haar financiering, expansieplannen en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dat zijn verwachtingen, die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen, redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan niemand garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Bijgevolg is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen. In ieder geval zijn deze verklaringen enkel van toepassing vanaf de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren, noch om gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling te reflecteren, noch om nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen te reflecteren.

Contact

CFO Alain Pronost/Global Graphics
+33 (0)6 62 60 56 51

Jill Taylor/Global Graphics
+44 1223 926489
Jill.Taylor@globalgraphics.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *