Global Graphics rapporteert resultaten eerste kwartaal 2013

Pompey, (Frankrijk), vrijdag 26 april 2013 – GLOBAL GRAPHICS SA (NYSE-Euronext: GLOG), de experts in de ontwikkeling van software voor elektronische documenten en druktoepassingen, maakt de geconsolideerde resultaten bekend voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2013.

ANALYSE VAN DE FINANCIELE RESULTATEN

De vergelijking van het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2013 met het eerste kwartaal van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2012 omvat:

  • Omzet van 1,9 miljoen euro dit kwartaal (2,0 miljoen euro tegen Q1 2012 wisselkoersen) t.o.v. 2,0 miljoen euro in Q1 2012, of een daling van 8,2% tegen huidige wisselkoersen en van 2,4% tegen constante wisselkoersen;
  • Operationeel verlies van 0,8 miljoen euro voor dit kwartaal t.o.v. een operationeel verlies van 0,3 miljoen euro in Q1 2012;
  • Aangepast operationeel verlies (EBITA) van 0,4 miljoen euro voor dit kwartaal t.o.v. een aangepast operationeel verlies van 0,3 miljoen euro in Q1 2012;
  • Nettoverlies van 0,8 miljoen euro voor dit kwartaal (of een nettoverlies van 0,08 euro per aandeel in dit kwartaal) t.o.v. een nettoverlies van 0,3 miljoen euro in Q1 2012 (of een nettoverlies van 0,03 euro per aandeel in Q1 2012), en
  • Aangepast nettoverlies voor dit kwartaal van 0,4 miljoen euro (of een aangepast nettoverlies van 0,04 euro per aandeel in dit kwartaal) t.o.v. een aangepast nettoverlies van 0,3 miljoen euro voor Q1 2012 (of een aangepast nettoverlies van 0,03 euro per aandeel in Q1 2012).
De omzet voor dit kwartaal bevat de royalty inkomsten waarvan sprake in noot 2b (iii) van het rapport van de raad van bestuur over het boekjaar 2012, dat deel uitmaakt van de jaarverslag 2012, en dat gepubliceerd werd op 15 april 2013.

De geconsolideerde resultaten van het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2013 werden ongunstig beïnvloed door een uitgave van 0,3 miljoen euro als gevolg van de beslissing van de raad van bestuur, welke afhangt van de goedkeuring door de aandeelhouders, om een reorganisatie van de vennootschapsvorm door te voeren, als aangekondigd in een persbericht op 15 april 2013.

Kaspositie en cash flow analyse

Op 31 maart 2013 had Global Graphics geen uitstaande schulden en tevens een kaspositie van 2,1 miljoen euro t.o.v. een netto kaspositie van ca. 2,3 miljoen euro per 31 december 2012 en van 1,3 miljoen euro per 31 maart 2012.

De kasstromen uit de gewone activiteiten bedroegen 0.3 miljoen euro in het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2013 (terwijl er in dezelfde periode van het jaar eindigend op 31 december 2012 voor 0,6 miljoen euro aan kasstromen verbruikt werden). Dat liet Global Graphics toe om zijn operationele behoeften en investeringsuitgaven tijdens het eerste kwartaal van het lopende boekjaar te financieren.

Gedetailleerde bespreking van de financiële resultaten
Een gedetailleerde bespreking van de financiële resultaten over het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2013, met inbegrip van een vergelijking met de vergelijkbare periode van het vorige boekjaar, is opgenomen in nota 2 bij het interim management report van de raad van bestuur van Global Graphics voor het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2013.  Dit verslag vindt u als bijlage bij deze persmededeling, samen met de gecondenseerde, geconsolideerde interim financiële resultaten voor dezelfde periode.

Toelichting van de resultaten door het Management
Gary Fry, CEO, verklaarde: “Tijdens het eerste kwartaal lanceerden we ons eindgebruikerproduct gDoc Binder dat via onze nieuwe website www.gdoc.com te koop wordt aangeboden. gDoc Binder is een softwaremap en gericht op consumenten maar het biedt tezelfdertijd ook onze distributiepartners de mogelijkheid om de toepassing met hun prospects te delen. Het toont ook het soort softwaretoepassingen dat door ontwikkelaars en gebruikerinterface specialisten op ons gDoc platform gebouwd kan worden.

‘Ik ben opgetogen om te melden dat gDoc Platform in de ‘Technology Innovation’ categorie van de 2013 KnowList Awards voor de sector van professionele dienstverlening de eerste prijs gewonnen heeft. Die prijzen worden toegekend aan organisaties die innovatieve technologische oplossingen hebben ontwikkeld als verkoopbare producten.

‘Aan de “druk”kant van onze activiteiten kwam Kendall Madsen als VP Harlequin Print Division onze rangen versterken. Kendall brengt vele jaren ervaring in de grafische industrie, zowel in ontwikkelingsmanagement als in product management met zich mee.”

VOORGESTELDE JURIDISCHE REORGANISATIE
Op 15 april 2013 kondigde Global Graphics aan dat het van plan was om zijn beursnotering over te brengen naar NYSE Alternext Brussel en zijn juridische structuur te vereenvoudigen, met name door de omvorming van Global Graphics SA in een Europese vennootschap (SE) en door de overbrenging van de maatschappelijke zetel van Franktijk naar het Verenigd Koninkrijk. Beide intenties worden ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders van Global Graphics tijdens de geplande vergaderingen van respectievelijk 7 juni en 18 oktober 2013.

Bijkomende informatie over de voorgestelde juridische reorganisatie van Global Graphics is beschikbaar op een speciale pagina van het investeerdersluik op de website van het bedrijf op: http://www.globalgraphics.com/investors/legal-reorganization.

VERGADERING MET FINANCIELE ANALISTEN

Global Graphics verwacht een vergadering met financiële analisten te houden op vrijdag 7 juni 2013 om 11u00 CET in Hotel du Châtelain, Kasteleinstraat 17, te Brussel.

 
Algemene vergadering van aandeelhouders
Global Graphics verwacht de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden op vrijdag 7 juni 2013 om 14u00 CET in Hotel du Châtelain, Kasteleinstraat 17, te Brussel.

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en regelgevende voorschriften zullen de dagorde van de aandeelhoudersvergadering, de voorgestelde besluiten (met name de voorgestelde overdracht van de beursnotering van het aandeel van de onderneming op NYSE Alternext en de voorgestelde omvorming van Global Graphics NV tot Global Graphics SE) en de stemprocedures vandaag na beurstijd bekend gemaakt worden.

Bekendmaking van de resultaten van HET kwartaal en halfjaar eindigend op 30 juni 2013
Global Graphics verwacht de geconsolideerde resultaten voor het lopende kwartaal en de periode van zes maanden die eindigt op 30 juni 2013 bekend te maken op donderdag 1 augustus 2013 vóór beurstijd.

Editors notes

Over Global Graphics

Global Graphics (www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van software voor e-documenten en druktoepassingen. Zijn krachtige oplossingen vormen de kern van producten van klanten als HP, Fuji Xerox, Agfa, Corel en Quark.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei van de onderneming, haar financiering, expansieplannen en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dat zijn verwachtingen, die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen, redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan niemand garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Bijgevolg is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen. In ieder geval zijn deze verklaringen enkel van toepassing vanaf de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren, noch om gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling te reflecteren, noch om nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen te reflecteren.

Contact

Alain Pronost, Chief Financial Officer
Tel: + 33 (0)6 62 60 56 51

Jill Taylor, Director of Corporate Communications
Tel: + 44 (0)1223 926 489

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *