Resultaten Global Graphics tweede kwartaal en eerste semester 2013

GLOBAL GRAPHICS SA (NYSE-Euronext: GLOG), de expert voor de ontwikkeling van software voor drukken en elektronische documenten, maakt de geconsolideerde resultaten bekend voor het tweede kwartaal en de eerste zes maanden van het boekjaar eindigend op 31 december 2013.

ANALYSE VAN HET FINANCIELE RESULTAAT VAN DE ONDERNEMING

Het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2013

De vergelijking van het tweede kwartaal 2013 met het tweede kwartaal van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2012 omvat:

 • Omzet van 1,8 miljoen euro voor dit kwartaal (of eveneens 1,8 miljoen euro tegen Q2 2012 wisselkoersen) t.o.v. 2,4 miljoen euro in Q2 2012 of een daling van 27,6% tegen actuele wisselkoersen en van 25,4% tegen constante wisselkoersen);
 • Een bedrijfsverlies van 0,8 miljoen euro voor dit kwartaal t.o.v. een bedrijfsverlies van 0,1 miljoen euro in Q2 2012;
 • Een aangepast bedrijfsverlies (EBITA) van 0,5 miljoen euro voor dit kwartaal t.o.v. een nominaal aangepast bedrijfsverlies in Q2 2012;
 • Een nettoverlies van 0,5 miljoen euro voor dit kwartaal (of een nettoverlies van 0,05 euro per aandeel voor dit kwartaal), t.o.v. een nettoverlies van 0,1 miljoen euro in Q2 2012 (of een nettoverlies van 0,01 euro per aandeel in Q2 2012); en
 • Een aangepast nettoverlies van 0,3 miljoen euro voor dit kwartaal (of een aangepast nettoverlies van 0,03 euro per aandeel voor dit kwartaal) t.o.v. een aangepast nettoverlies van 0,1 miljoen euro in Q2 2012 (of een aangepast nettoverlies van 0,01 euro per aandeel in Q2 2012).

De geconsolideerde resultaten voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni 2013 werden:

 • ongunstig beïnvloed door een eenmalige kost van 0,1 miljoen euro als gevolg van een beslissing van de raad van bestuur om een reorganisatie door te voeren in de juridische structuur van de onderneming, zoals aangekondigd in een persbericht van 15 april 2013; en
 • positief beïnvloed door de terugbetaling aan de Britse vestiging, per eind juni 2013, van een O&O belastingskrediet van ca. 0,4 miljoen euro voor het boekjaar eindigend op 31 december 2012. In het derde kwartaal van 2011 ontving Global Graphics een gelijkaardig bedrag voor het O&O belastingskrediet voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2011. Dat werd toen erkend als een lopend belastingsvoordeel.

De periode van zes maanden die eindigde op 30 juni 2013

De vergelijking van de periode van zes maanden die eindigde op 30 juni 2013 met de eerste zes maanden van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2012 omvat:

 • Omzet van 3,6 miljoen euro voor de eerste zes maanden van 2013 (of 3,8 miljoen euro tegen de geldende wisselkoersen tijdens de eerste zes maanden van 2012 ) t.o.v. 4,5 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2012, of een daling van 18,7% tegen actuele wisselkoersen en van 14,9% tegen constante wisselkoersen;
 • Een bedrijfsverlies van 1,6 miljoen euro voor de eerste zes maanden van 2013 t.o.v. een bedrijfsverlies van 0,4 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2012;
 • Een aangepast bedrijfsverlies (EBITA) van 0,9 miljoen euro voor de eerste zes maanden van 2013 t.o.v. een aangepast bedrijfsverlies van 0,3 miljoen euro voor de eerste zes maanden van 2012;
 • Een nettoverlies van 1,3 miljoen euro voor de eerste zes maanden van 2013 (of een nettoverlies van 0,13 euro per aandeel voor die periode), t.o.v. een nettoverlies van 0,4 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2012 (of een nettoverlies van 0,04 euro per aandeel voor die periode); en
 • Een aangepast nettoverlies van 0,7 miljoen euro voor de eerste zes maanden van 2013 (of een aangepast nettoverlies van 0,06 euro per aandeel voor die periode) t.o.v. een aangepast nettoverlies van 0,4 miljoen euro voor de eerste zes maanden van 2012 (of een aangepast nettoverlies van 0,04 euro per aandeel voor die periode).

De omzet voor de periode van zes maanden die afliep op 30 juni 2013 omvat de licentie-inkomsten waarnaar verwezen wordt onder noot 2b (iii) van het verslag van de raad van bestuur over de activiteiten van het boekjaar eindigend op 31 december 2012. Dat verslag maakt deel uit van het financiële jaarverslag voor 2012.

De geconsolideerde resultaten voor de periode van zes maanden die eindigde op 30 juni 2013 werden:

 • ongunstig beïnvloed door een eenmalige kost van 0,4 miljoen euro als gevolg van een beslissing van de raad van bestuur om een reorganisatie door te voeren in de juridische structuur van de onderneming, zoals aangekondigd in een persbericht van 15 april 2013; en
 • positief beïnvloed door de terugbetaling aan de Britse vestiging, per eind juni 2013, van een O&O belastingskrediet van ca. 0,4 miljoen euro voor het boekjaar eindigend op 31 december 2012. In het derde kwartaal van 2011 ontving Global Graphics een gelijkaardig bedrag voor het O&O belastingskrediet voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2011. Dat werd toen erkend als een belastingsvoordeel.

Kaspositie en cash flow analyse

Op 30 juni 2013 had Global Graphics geen uitstaande schulden en een kaspositie van 1,7 miljoen euro t.o.v. een netto kaspositie van ca. 2,3 miljoen euro per 31 december 2012 en van 1,5 miljoen euro op 30 juni 2012.

De kasstromen uit de gewone activiteiten bedroegen 0.4 miljoen euro in de periode van zes maanden die eindigde op 30 juni 2013 (terwijl er in dezelfde periode van het jaar eindigend op 31 december 2012 voor 0,1 miljoen euro aan kasstromen verbruikt werden). Dat liet Global Graphics toe om zijn operationele behoeften en kapitaaluitgaven tijdens de eerste zes maanden van het lopende boekjaar te financieren.

Gedetailleerde bespreking van de financiële resultaten

Een gedetailleerde bespreking van de financiële resultaten over het kwartaal en het semester die eindigden op 30 juni 2013, inclusief een vergelijking met de vergelijkbare periode van het vorige boekjaar, is opgenomen in nota 2 bij het interim managementverslag van de raad van bestuur van Global Graphics voor het kwartaal en het semester die eindigden op 30 juni 2013.  Dit verslag vindt u als bijlage bij deze persmededeling, samen met de gecondenseerde, geconsolideerde interim financiële resultaten voor dezelfde periodes.

TOELICHTING VAN HET MANAGEMENT

Gary Fry, CEO van Global Graphics, lichtte toe: "Ons resultaat in de eerste jaarhelft lag niet in de lijn van onze verwachtingen, met name in het druksegment, als gevolg van lagere leveringsvolumes van sommige van onze klanten voor digitale druk in vergelijking met dezelfde periode van 2012. Maar hoewel we er geen directe controle over hebben verwachten we dat deze trend zich niet zal voortzetten in de tweede helft van 2013 en we kijken uit naar een sterkere verkoop en een betere operationeel resultaat voor de rest van 2013.

"Tijdens het tweede kwartaal van 2013 waren de ontwikkelingsteams die op druktoepassingen werken, volop bezig met de laatste voorbereidingen voor technologische lanceringen in de tweede helft van dit jaar. Daartoe hoort versie 4.0 van onze Harlequin Host Renderer die we zopas in juli aankondigden. De Harlequin Host Renderer wordt gebruikt om digitale front-ends te bouwen die snelle digitale drukpersen aansturen. De nieuwe release, die door onze partners goed onthaald werd, bevat o.m. uitbreidingen inzake kleurenbeheer en verdere snelheidsverbeteringen.

"Aan de kant van de toepassingen lag de ontwikkelingsfocus dit kwartaal op het bouwen van prototypes voor verbeteringen die onze OEM en systeempartners aan ons gDoc Platform kunnen toevoegen. We hebben voorts ook de lancering voorbereid, in juli, van gDoc Creator, een nieuw product om PDFs te maken. Dat demonstreert aan onze partners de buitengewone kwaliteit en snelheid inzake documentconversie die mogelijk wordt wanneer zij toepassingen op onze platforms creëren."

Stand van zaken ivm DE JURIDISCHE REORGANISATIE VAN GLOBAL GRAPHICS

Op 7 juni 2013 verwierpen de aandeelhouders van Global Graphics de voorgestelde transfer van Global Graphics’ beursnotering naar NYSE Alternext Brussels. Tezelfdertijd keurden ze unaniem de omvorming van Global Graphics SA tot een Europese Vennootschap (SE) goed. Deze omvorming tot een SE trad in voege op 11 juli 2013.

De aandeelhouders zullen uitgenodigd worden om op 18 oktober 2013 te stemmen over de voorgestelde verhuizing van de maatschappelijke zetel van Global Graphics van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk.

Bijkomende informatie over de juridische reorganisatie van Global Graphics is beschikbaar op een afzonderlijke pagina van het investeerdersluik op de website van Global Graphics, met name op:

http://www.globalgraphics.com/investors/legal-reorganization.

INFORMATIE OVER DE RESULTATEN VAN GLOBAL GRAPHICS VOOR HET KWARTAAL EN DE PERIODE VAN NEGEN MAANDEN DIE EINDIGEN OP 30 SEPTEMBER 2013

Global Graphics verwacht informatie over de financiële en operationele resultaten voor het kwartaal en de periode van negen maanden eindigend op 30 september 2013, bekend te maken op vrijdag 18 oktober 2013, vóór beurstijd.

Editors notes

Over Global Graphics

Global Graphics (www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van e-document- en druksoftware. Zijn krachtige oplossingen maken deel uit van de kern van producten van klanten als HP, Fuji, Xerox, Agfa, Corel en Quark.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei van de onderneming, haar financiering, expansieplannen en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dat zijn verwachtingen, die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen, redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan niemand garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Bijgevolg is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen. In ieder geval zijn deze verklaringen enkel van toepassing vanaf de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren, noch om gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling te reflecteren, noch om nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen te reflecteren.

Contact

Alain Pronost, Chief Financial Officer
Tel: + 33 (0)6 62 60 56 51

Jill Taylor, Director of Corporate Communications
Tel: + 44 (0)1223 926 489

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *